การพัฒนาเกมผจญภัยบนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ไซเบอร์เนติกส์เพื่อเพิ่มพันธะทางการเล่น กรณีศึกษาเกมขับรถให้ถูกกฎจราจร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน (การจำคำศัพท์และการออกเสียง) ด้วยการสอนแบบปกติกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกม

เกมคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมความสามารถการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Scratch

Applying human-centered design for game development to promote the local wisdom of indigo-dyed fabrics

เกมการศึกษา Kahoot : แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคดิจิทัลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ