การสื่อความหมายผ่านอินโฟกราฟิ กในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ รายการที่นี่Thai PBS สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

บทบาทของการสื่อสารอินโฟกราฟิกต่อสังคมไทย

A study on the development of an infographic reader questionnaire and reader opinions

ผลการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการ ฟอกย้อมสี ในวิสาหกิจชุมชน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น