การเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อความหมายในเพลงลูกทุ่งไทย ของ ไพรวัลย์ ลูกเพชร และเพลงลูกทุ่งอเมริกัน ของ John Denver ตามแนวอรรถศาสตร์

A Study of Figurative Language Used in the Composition of National Anthems