เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการตลาด = Principle of marketing