กลวิธีการสร้างถ้อยคํารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีนกลางปัจจุบัน

กลวิธีการใช้ภาษาในงานประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)