เปลี่ยน “ห้องเรียน” เป็น “ห้องเรียนรู้” เหตุโลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยน

เรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้