Title
Customer relationship management : concepts, strategy and toolsE-Book
Customer relationship management : concepts and technologies, Second EditionE-Book
Customer relationship management (CRM)E-Book
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย 4G ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครThesis/Dissertations
แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าองค์กร ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตThesis/Dissertations
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ของ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ความภักดีต่อตราสินค้า ในเขตกรุงเทพThesis/Dissertations
การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง กรณีศึกษา พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครThesis/Dissertations
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานีThesis/Dissertations
EASY: e-COMMERCE บทที่ 6 : การวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายVideo/Clip/Podcast
เปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็นขาประจำ ทำอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.780Video/Clip/Podcast
หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Competency Conceptual)Video/Clip/Podcast
EP 6 CRM Customer Relation Management l Tiktok ความรู้รอบโรงแรม EP 6Video/Clip/Podcast
Q&A ทำไมหลายๆองค์กรให้ความสำคัญกับคำว่า CRMVideo/Clip/Podcast
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทำอย่างไร | Mission To The Moon EP.620Video/Clip/Podcast
CRM Strategy กลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้า Online กลับมาซื้อกับเราซ้ำๆVideo/Clip/Podcast
การรักษาลูกค้าคือกลยุทธ์ใหม่ของธุรกิจ (Customer Retenion is The New Growth) โดย คุณนาวิก นำเสียงVideo/Clip/Podcast
[PART 2] – CRM พื้นฐานของการจัดการทางการตลาดและจัดการลูกค้าVideo/Clip/Podcast
What is CRM? (Customer Relationship Management)Video/Clip/Podcast
BTimes : ปลุก CRM สู่ยุคการตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจไทยVideo/Clip/Podcast
ความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์Video/Clip/Podcast