คำถามถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เรากำลังพัฒนาหรือสร้างความเหลื่อมล้ำทับซ้อน

มาฝึกฝนทักษะ 5I เพื่อเป็นนวัตกรในศตวรรษที่ 21

ระบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดมหาวิทยาลัยความรับผิดชอบต่อสังคม : คอร์สแวร์แบบเปิดสำหรับมวลชนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กมุสลิมตามบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามตัวแบบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาจีนในมณฑลกวางสี