ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

3D Animation รวบรวมข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบของแอนิเมชัน และการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ โดยการประสานทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ เข้ากับการใช้งานโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครให้มีชีวิต แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Customer Relations Management การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการดูแลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการมัดใจลูกค้ากลุ่มที่สำคัญ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลยุทธ์ระดับสายการบิน, การสร้างกลยุทธ์ระดับต่างๆ Strategic Innovation Management และ Business Model Canvas

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการในการบริหารจัดการองค์กรของสายการบินเบื้องต้น การปฏิบัติงานและหน้าที่ ของส่วนงานต่าง ๆ ในสายการบิน การจัดองค์กรและบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการทรัพยากรของสายการบิน การบริหารจัดการสายการบินบนฐานข้อมูลและการวิจัย

 • E-book
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip
 • website/blog
 • บทความดิจิทัล
 • วารสารออนไลน์
 • แหล่งสารสนเทศ
Go to Collection

การจัดการธุรกิจสายการบินในด้านต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการ ขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา และการออกบัตรโดยสาร แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

สถาปัตยกรรม รวบรวมข้อมูลความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

สุนทรียภาพกับชีวิต รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่มีอิทธิต่ออารมณ์และความคิดของมนุษย์ เป็นศิลปะที่จะสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นกับชีวิต สร้างความจรรโลงใจให้ชีวิต สร้างความคิดในเชิงบวก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจิตใจใช้ชีวิตมีความสุขศิลปะเหล่านี้เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ภาพยนตร์ ความงาม ฯลฯ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ คือโปรแกรม Software (ซอฟแวร์) ต่าง ๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวบรวมหลายๆสิ่งไว้ในสิ่งนั้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้สามารถคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ, ช่วยผู้อัจฉริยะในสมาร์ทโฟน แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Augmented Reality หรือ AR คือ การรวมหรือผสานสภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผล โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งเราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ AR จึงไม่ใช่การสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการพยายามสอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปในสภาพแวดล้อมจริงตัวอย่างของการใช้งาน AR ก็คือ เกม AR ต่างๆ เช่น Pokemon Go Virtual reality หรือ VR เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแม้กระทั้งกลิ่น และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้เช่น การจำลองการขับเครื่องบิน Mixed reality หรือ MR คือการทำงานในลักษณะของ VR และ AR ผสมผสานกัน สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time จุดเด่นของ Mixed Reality (MR) คือ จำลองวัตถุ 3 มิติขึ้นมาจริงในพื้นที่แตกต่างจาก AR ที่เมื่อเปลี่ยนมุมสายตาหรือเปลี่ยนระยะจะไม่เกิดความแตกต่างกับการมองเห็น เทคโนโลยี MR ทำงานผ่านอุปกรณ์สวมใส่หรือแว่นตาทำหน้าที่ตัวตรวจจับสภาพแวดล้อมเพื่อทำการคำนวณและแสดงผลทันทีตอบสนองทั้งผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมจริงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ 3 มิติ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Big Data คือ ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในบริษัทของคุณทุกรูปแบบ ไม่ว่าแหล่งที่มาจะมาจากภายในบริษัทหรือภายนอกก็ตาม ทั้งนี้แบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) Data Analytics นั้นเป็น Business Intelligence อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์รวมกัน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือการตลาด ซึ่ง Data Analytics นั้นเป็น Business Analytics อย่างหนึ่ง โดย Business Analytics เป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง Business Analytics แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (data structure) แบบหนึ่งที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าไปให้ทุกๆ คนได้ และทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ มันจึงเป็นเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ทำให้ธุรกรรมออนไลน์สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักบุคคลนั้นมาก่อน ก็สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้ด้วยความมั่นใจ เช่น การใช้สกุลเงินของ Cryptocurrency ที่ถูกเข้ารหัสเพื่อใช้ในการป้องกันและยืนยันธุรกรรมผ่านระบบ Blockchain เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน Cryptocurrency เป็นต้น

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Branding รวบรวมกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล ประกอบด้วย การผลิตสื่อวิทยุและรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Production)การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง(Radio Program Production) วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ งานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิทัลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Chatbot หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองบทสนทนาของมนุษย์ สามารถสื่อสาร พูดคุย ผ่านข้อความ และเสียงได้แบบ real-time โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งตัวโปรแกรมเองจะ Run อยู่บน Server ของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ โปรแกรมแชทต่างๆรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

คือบริการบนโลกออนไลน์ที่มาพร้อมกับบริการอินเตอร์เน็ตที่ช่วยอำนวยความสะดวกบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer), สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันด้วยบริการที่เรียกว่า Cloud Service ที่มีบทบาทและเปลี่ยนแปลงกับผู้คนในยุคนี้ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจโดยไม่รู้ตัว เช่น หากไม่มี Cloud ก็ไม่มี Facebook ไม่มี Twitter ไม่มี Gmail ไม่มี Social media และทุกแอปพลิชั่นที่ใช้ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าไ้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลของ Cloud เพื่อจัดบริการที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด(Code)” ซึ่งเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ในขณะที่สอนการเขียนโค้ด จะได้สอนทักษะต่างๆ อย่างการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาไปในตัวอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ ,แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

สร้างการเรียนรู้ผ่านความสาระแนของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบล้วง แคะ แกะ เกา เรื่องราวรอบตัว วิถีประจำวันทั้งเรื่องกิน เรื่องเที่ยว Lifestyle กีฬา ของคนที่ชอบเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย เช่น หนัง ละคร กีฬา โดยเลือกสื่อสารผ่าน Social Media Platform

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการผลิตและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะสถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณคดีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ศิลปะ งานฝีมือ ตลอดจนงานศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย วัตถุโบราณ รวมทั้งศิลปะการแสดง เช่น การแสดงดนตรีการแสดงละคร การเต้นรำ โอเปร่า ละครสัตว์การเชิด หุ่นกระปอก ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ และประเภทโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์วิทยุฯลฯ Creative Economy ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการกลุ่มออกแบบ เช่น ออกแบบภายใน กราฟฟิค แฟชั่น อัญมณีของเด็กเล่น ฯลฯ กลุ่ม New Media เช่น ซอฟต์แวร์วิดีโอเกม เนื้อหาดิจิตอล ฯลฯ และกลุ่มบริการความคิดสร้างสรรค์ เช่น บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค์ แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลจากการทำงานของสมอง เป็นกระบวนการคิดของสมอง ซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม ความคิดสร้างสรรค์คือลักษณะของความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ และไร้ขอบเขต โดยมีองค์ประกอบคือ มีความคิดริเริ่ม มีความคิดคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งนำไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งใกล้ตัวและทุกคนคิดได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ความคิดสมบูรณ์แบบ กล้าที่จะก้าว กล้าที่จะผิด

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Digital Footprint คือ ร่องรอยการกระทำต่าง ๆ ที่ฝังหรือตามได้ในโลก Digital ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่พูดถึงเรา หรือ Blog, การโพสเว็บบอร์ด และ Digital Profile ต่าง ๆ อย่าง Twitter, Instagram และ Facebook ซึ่งหลาย ๆ อย่างนั้นเราเปิดเป็น Public และทำให้คนต่าง ๆ เข้ามาดูได้และรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งผ่านทาง Digital Footprint พวกนี้ ทำให้เหล่า Hacker นั้นสามารถมาเรียนรู้และเดาเรื่องต่าง ๆ หรือสืบเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ยาก และเข้าไปเจาะเอาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมมาได้มากมาย จนสร้างความเสียหายให้กับคนที่ข้อมูลรั่วได้ ทั้งนี้การสืบ Digital Footprint นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรในยุคใหม่นี้ใช้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่น การสมัครงานที่หลาย ๆ ครั้งนั้นผู้สมัครไม่รู้เลยว่าเมื่อยื่นใบสมัครไปแล้ว HR หรือฝ่ายบุคคลหรือคนที่ดูแลเรื่องการรับบุคคลนั้น ๆ จะเอาชื่อเราไปค้นหาผ่านทาง Google เพื่อดูว่าคน ๆ นั้นเป็นอย่างไร และทัศนะคติเป็นอย่างไรเพื่อประกอบการเรียกหรือไม่เรียกสัมภาษณ์

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Digital literacy หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand)3)การสร้าง (create)4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การตลาดดิจิทัล คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้หลักการของ Marketing พร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย เพื่อให้การโปรโมทสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยใช้ digital marketing channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ดิจิทัลมีเดีย คือ สื่อที่มีการนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ฯลฯ และอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆ เหล่านั้นเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย การนำเสนอโครงการ รวมถึงในศาสตร์ภาพยนตร์เชิงลึกในฐานะที่เป็นสื่อศิลปะ และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ ในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย แหล่งสารสนเทศมีดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบและควบคุมการทำงานในด้านวิศวกรรม รวมถึงศึกษาถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัล แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การเป็นเจ้าของธุรกิจ รวบรวมข้อมูลที่มีเนื้อหาการสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง ทั้งการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารกิจการ การเงิน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม มุมมองความคิดใหม่ในสร้างงานอีเว้นท์และไมซ์ ครีเอทีฟ ดีไซน์เนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ด้านอีเว้นท์และไมซ์ แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ภาพยนตร์ ทักษะการแสดงภาพยนตร์และสื่อจอ เพื่อครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ประกอบด้วยกระบวนการผลิตรอบด้าน ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การบริหารงานกองถ่าย การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ การลำดับภาพการบันทึกและออกแบบเสียง ตลอดจนกระบวนการหลังการถ่ายทำตามมาตรฐานวิชาชีพ ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business) ประกอบด้วยการบริหารงานธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับหน่วยธุรกิจ พัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดและการจัดจำหน่าย การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ การทำงบประมาณและแผนการถ่ายทำ การประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ การสร้างเครือข่าย การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking) ประกอบด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์ การสำรวจศิลปะภาพยนตร์ และโอกาสในการผลิตภาพยนตร์แนวศิลปะ แนวทดลอง หรือภาพยนตร์สารคดี การส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ระดับชาติและนานาชาติ การเป็นบรรณาธิการ คอลัมนิสต์และทีมผู้ผลิตนิตยสารภาพยนตร์การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen) ประกอบด้วยทักษะการแสดงสำหรับสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพทุกประเภท การแสดงภาพยนตร์เฉพาะประเภท การใช้เสียงและการเคลื่อนไหวร่างกาย เทคนิคการคัดเลือกและการทดสอบความสามารถนักแสดง อุตสาหกรรมบันเทิง และสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การวางแผนการเงินและการลงทุน รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และทักษะความรู้ด้านการเงิน คือ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติการใช้จ่ายเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน การเงินส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Cashless Society ด้วย

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ธุรกิจออนไลน์ / การเริ่มต้นหาสินค้า / การทำการตลาด / การสร้างระบบจัดการออนไลน์

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Freelance หรือ Freelancer ก็คือผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานองค์กรใดๆ พนักงานฟรีแลนซ์จะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง และรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งตกลงตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

 • Acting Coach (ครูสอนการแสดง)
 • Animator
 • Chef (เชฟ)
 • Content Creator
 • Financial Advisor (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 • Food Delivery
 • Game Caster
 • Graphic Design
 • Online Shopping
 • Storyteller
 • Trader
 • Tutor
 • Web Developer
 • Youtuber
 • ช่างภาพอิสระ
 • ทนายความ
 • นักกีฬา E-Sport
 • นักตัดต่อวีดิโอ
 • นักบัญชี
 • นักพากย์
 • นักวาดภาพประกอบ
 • นักแปลภาษา
 • นายหน้า
 • มัคคุเทศก์
 • สถาปนิกอิสระ
Go to Collection

เกมและอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอ็นเทอร์เทนเม้นที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมเกี่ยวกับสังคมโลกหรือประชาคมโลก โดยเฉพาะ Chinese Business (digital) Chinese Study International mindset ประเด็นเกิดใหม่ของโลก LGBTQ ความหลากหลายทางเพศ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ในช่วงเวลาแบบนี้ คุณเห็นวิกฤตหรือโอกาส...มา Learn & Grow ไปด้วยกันกับ Growth Mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าวิกฤตทำให้เราได้เรียนรู้และค้นพบศักยภาพของตนเอง พร้อมกับการพัฒนาและบริหารตนเองผ่านมิติของเวลา ทรัพยากรมีค่า ที่หาซื้อไม่ได้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

สุขภาพเพื่อชีวิต รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายใจให้มีความสุข สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการโภชนาการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย และวิเคราะห์สมรรถนะร่างกาย ออกกำลังกาย และดูแลร่างกายให้ห่างโรค เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

อุตสาหกรรมบริการ Hospitality industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่เน้นการบริการมากกว่าการผลิตสินค้า การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ หรือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการตามความต้องการ ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธรุกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก และธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การนำเสนอผลงาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบของการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิ0

 • E-book
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip
 • website/blog
 • บทความดิจิทัล
 • วารสารออนไลน์
 • หนังสือในห้องสมุด
 • แหล่งสารสนเทศ
Go to Collection

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนากระบวนการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด The concepts and theories of psychology applied to the hospitality industry. These include human relations, factors influencing service and the application of psychological principles to effectively develop the service process.

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ขั้นตอนและประโยชน์ของการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ A study of research methods and expected benefits of research for the tourism and hospitality industry, the development of research questions, research design, sampling, developing tools required for collecting and recording data, statistics programming utilized in data analysis, and the presentation of data useful for a wide range of business development.

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การเป็น Influencer หรือ ผู้นำทางความคิด (KOL) บนโลกออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่เราเข้าใจหลักการการสื่อสาร เข้าใจเทรนด์ และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ต่อให้โลกออนไลน์ โลกดิจิทัล และ Application จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราก็ตามทันและเป็น Influencer ได้ในทุกรูปแบบ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Infographic มาจากคำว่า Information + graphic อินโฟกราฟิกจึงหมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนั้นอาจประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ สื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมดได้ รวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ Infographic โปรแกรมที่ใช้สำหรับการการจัดทำ Infographic แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การออกแบบภายใน รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบภายในและการบริหารจัดการการออกแบบภายใน แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ เสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและพูดคุยกันเอง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ด้วย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ, ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์, เชื้อชาติ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น รวมถึงได้รวบรวมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง Copyright หรือ ลิขสิทธิ์ สิทธิที่กฎหมายหารับรองให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แก่ งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ฯลฯ งานนาฏกรรม เช่น ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ งานศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ งานดนตรีกรรม เช่น ทำนอง เนื้อเพลง ฯลฯ งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นซีดี ฯลฯ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นดิจิทัลวิดีโอ ฯลฯ งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคลอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งจากการฝึกฝนและการที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมทำให้เกิดกิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ ทำให้กิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นผลตอบแทนมาจากการตอบสนอง จากสภาพการณ์หนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการเรียนรู้ นั้นมีหลายประเภท เช่นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม (Engage) ผ่านการมีประสบการณ์ตรงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนความคิด หรือ พฤติกรรม ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา PBL มุ่งสร้างประสบการณ์ตรง จึงเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ และตรวจสอบกำกับการเรียนรู้ ในส่วนของ Flipped Classroom เป็นการผสมผสานกันระหว่าง e-learning และห้องเรียนจริง (online + offline) โดยคอนเซ็ปต์คร่าวๆของ Flipped Classroom คือ (1) นักเรียนดูวิดีโอการสอนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์หรือ smart device โดยนักเรียนสามารถเรียนตามความเร็วของตัวเอง และพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น หรือถามคำถามคุณครู ผ่านระบบออนไลน์ (2) ห้องเรียนเปลี่ยนเป็นห้องกิจกรรม ที่นักเรียนสามารถถกเถียง แสดงความคิดเห็น ทำงานกลุ่ม ทำโจทย์ เล่นเกม ฯลฯ โดยคุณครูมีหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน ตอบคำถาม และทำให้บทสนทนาหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่วางแผนไว้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ด้านราคา นโยบายในการตั้งราคาทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และศึกษาถึงวิธีการพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด วิธีการพยากรณ์ความต้องการและยอดขาย โดยใช้เทคนิครูปแบบต่างๆ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ยอดขาย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการควบคุมและวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าของการพยากรณ์กับผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขายและปรับปรุงแผนการขายในอนาคต

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ศึกษาการกำหนดนโยบายทางการตลาด โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาและวางแผนได้อย่างมีหลักการ รวมทั้งศึกษาถึงความสำเร็จและล้มเหลวของการใช้นโยบายทางการตลาดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นโยบายด้านการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และนโยบายด้านส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Motion Graphics หรือ Motion Design เป็นสื่อที่ผสมผสานระหว่างสื่อภาพกราฟิกและสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งผสมผสานเทคนิคกระบวนการคิด และแก้ปัญหาแบบงานออกแบบกราฟิก การเล่าเรื่อง ภาษาทางภาพยนตร์ และ Animation Motion Graphics ไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนาของตัวละครในการเล่าเรื่องก็ได้ แต่จำเป็นต้องมี Concept ที่ต้องการสื่อสารที่ชัดเจน ซึ่งอาจมีตัวละครหรือไม่มีก็ได้ โดยการเล่าเรื่องอาจใช้เทคนิคเดียว หรือผสมผสานเทคนิคที่หลากหลาย ทั้ง 2D/3D Animation การออกแบบกราฟิก การผลิตภาพยนตร์ เพื่อสื่อสารเนื้อหาที่เราต้องการให้สำเร็จ โดย Motion Graphics จะมีลักษณะที่ชัดเจน คือ การให้ความสำคัญเรื่อง Art Direction และ Branding ส่วนหนึ่งเพราะมีรากฐานมาจากงาน Graphic Design ตัวอย่างเช่นงาน Title Design , Broadcast Design หรือ Music Video แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Packaging design รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบการจัดการการพัฒนาวัสดุทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Product design รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการจัดการการพัฒนาวัสดุทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Storytelling เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเหมือนนิทานหรือเรื่องราวนิยาย เรื่องเล่า ร้อยต่อกัน และสร้างอารมณ์ร่วมให้คนนั้นสนใจ ให้ความตั้งใจและจดจำเรื่องราวเหล่านั้นได้ โดยใช้ความสามรถจัดระเบียบความคิด ข้อมูล และออกแบบการสื่อสารที่รวบรัด เล่าเป็นเรื่องราวได้ การเล่าเรื่องนั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. ผู้เล่า (วิธีการ) นั้นคือ สื่อแบบไหนจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและใช้วิธีไหนในการเล่าเรื่อง หรือการสร้างอารมณ์ร่วม ภาพประกอบ, เสียง หรือการใช้สำนวนและคำ 2. เนื้อเรื่อง การสร้างเนื้อเรื่องที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ผู้ฟัง (กลุ่มเป้าหมาย) ศึกษากลุ่มผู้ฟังเป็นใคร หรือกลุ่มผู้รับสารเป็นใครเพื่อจะได้สร้างสรรค์สื่อออกมาให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟัง การที่สารกับผู้รับสาร ตรงกันช่วยให้เรื่องราวถูกติดตามได้ง่าย การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Successful People มาเรียนรู้กุญแจสู่ความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แบ่งตามกลุ่มอาชีพ

 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
Go to Collection

เรียนรู้แนวคิด เส้นทางธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งในด้านกิจการ และมุมมองผู้ประกอบการที่สามารถสร้างรอยยิ้มไปพร้อมกับรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทแนวคิด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • Article
 • E-Book
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำ ลำดับของคำในประโยค สำนวนในภาษาไทยที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ การบัญญัติศัพท์ สำนวน และการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความหมายและเสียง

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

รวบรวมแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการอ่าน กลวิธีการอ่านที่ดี การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการอ่าน

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ลีลาภาษาในงานเขียน ลักษณะลีลาภาษาแบบต่าง ๆ ที่พบในงานเขียน รวมทั้งฝึกวิเคราะห์ลีลาภาษาของนักเขียนที่น่าสนใจ

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ทย. 401 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับบริบททางสังคม และเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตคนไทย

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ความงามทางภาษาและโลกทัศน์จากเพลงไทย การใช้ภาพพจน์ในเพลง โวหารในเพลง การใช้ภาษาในเพลง วัจนลีลา ลีลาภาษาในเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต ชื่อนักแต่งเพลง เช่น รัชกาลที่ 9 สุนทราภรณ์ เอื้อ สุนทรสนาน ไพบูลย์ บุตรขัน บอย โกสิยพงษ์ นิติพงษ์ ห่อนาค สุรักษ์ สุเสวี สีฟ้า

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรมไทย

 • Article
 • Book
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

User eXperience หรือที่เรียกว่า UX คือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ที่มีต่อการใช้งาน (Usability) และการเข้าถึง (Accessibility) โดยทั่วไปมักจะโยงในความหมายของการใช้งานของระบบงาน ที่มองถึงประสบการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบงานและต่อ User Interface (UI) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการเข้าถึง User interface หรือที่เรียกว่า UI หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้ใช้ในการกระทำกับระบบหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือระบบที่มีความซับซ้อน อื่นๆ เพื่อให้สิ่งๆนั้นทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ User Interface จะเน้นเรื่องการออกแบบ ‘หน้าจอ’ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น เกมส์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จับต้องได้ ให้มีความสวยงาม น่าใช้ เป็นมิตร เข้าใจง่าย (User-friendly) พูดง่ายๆ ก็คือเป็นเรื่องของหน้าตา เป็นอะไรที่จับต้องได้เช่น จอทัชสกรีน เป็นต้น

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Visual Effects รวบรวมข้อมูลการใช้เทคนิคตกแต่งภาพ หรือ Visual Effects ในการสร้างภาพยนตร์

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Youtuber รวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Youtubers หมายถึง คนที่ยึดอาชีพ (หรืออาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้) ทำคลิปวิดีโอ เพื่ออัพโหลดขึ้นบนเว็บยูทิวบ์ และให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเปิดดูและแสดงความคิดเห็นได้ โดยที่เหล่า Youtuber จะมีรายได้จากจำนวนคนที่เปิดดูวิดีโอของเขา ซึ่งยูทิวบ์จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของวิดีโอตามกฏเกณฑ์ที่วางไว้ แหล่งสารสนเทศดังนี้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

Critical Thinking คิดให้ลึก คิดเชิงวิพากษ์ พัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แแก้ปัญหาเป็น คิดแบบมีเหตุมีผล คำนึงถึงบริบทสังคมรอบข้าง คิดถึงเป้าหมาย ฝึกการตั้งคำถาม มีวิจารณญาณ ไม่เชื่อหรือปักใจกับเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งจนเกินไป พร้อมเปิดใจรับฟังความแตกต่างหลากหลาย ทำให้คิดอย่างรอบด้าน

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

การทำธุรกิจ / หาไอเดียทำธุรกิจ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • E-Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เปลี่ยน นักนำเสนอมือใหม่สู่มืออาชีพในยุค New Normal แบบฉบับเฉพาะบุคคล (Professional Personalized Presentation) เน้นการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกสถานการณ์และในทุกรูปแบบ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

มาเริ่มต้นสร้าง ความสำเร็จ ในตัวคุณกับการเรียนรู้พัฒนาบุคลิกภาพให้ ปัง เพิ่มพลังเสน่ห์พิชิตใจคนรอบข้างกับหลักสูตร พัฒนาตนสู่ความปัง ด้วยพลังบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพคุณสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคมเพราะ บุคลิกดี = ชีวิตดี

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

ค้นหารหัสตัวตนผ่านแบบทดสอบ ค้นพบจุดเด่น เข้าใจจุดด้อย เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย และจัดการกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ เชื่อมโยงไปสู่การเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เวทีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เรียนรู้การผลิตเนื้อหา การสร้างบทบาทตัวตนในโลกออนไลน์ เช่น การร้อง เล่น เต้น แสดงละคร งานเขียน ทำกราฟิค หรือในรูปแบบอื่น ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถต่อยอดความคิดเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

สร้างเนื้อหาข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ จับประเด็นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ กับการสร้างประเด็นข่าวที่ส่งเสริมสังคมและการสร้างพลเมืองที่ดีต่อสังคม ด้วยทักษะการสื่อสาร ผู้ประกาศ การเล่าเรื่อง ทั้งงานเขียน ภาพ เสียง กราฟิก อย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟน

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ นอกตำรา เน้นเนื้อหาที่เป็น "พื้นฐาน" ในการต่อยอด และใช้ได้จริง เพื่อเปลี่ยน "YOU" เป็นคนใหม่ ใน version ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

เรียนรู้ผ่านบทเรียนและเรื่องเล่าจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อหาของดีทั้งสินค้า วิถีวัฒนธรรม ประเพณี มาสร้างคุณค่า นำไปสู่มูลค่าของรายได้ ผ่านต้นทุนชีวิตที่หลากหลายบริบท ด้วยการศึกษาร่วมกันกับคนในท้องถิ่น และใช้ Social Media เพื่อสร้างตัวตน นำไปสู่การสร้างให้เกิด “ไอดอลชุมชน” หรือ “ฮีโร่ประจำท้องถิ่น”

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection

คิดจะทำธุรกิจกับชาวจีน โมดูลนี้จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ เรียนรู้เรื่องราวจีนๆ เข้าใจแนวคิด ความเชื่อทางสังคม เปิดกว้างทัศนคติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พร้อมปรับตัวในสถานการณ์เข้าสู่วัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้ลึกพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งสามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคมจีนได้

 • Article
 • E-Book
 • E-Resources
 • Journal
 • Thesis/Dissertations
 • Video/Clip/Podcast
 • Website/Blog
Go to Collection