สำนวนไทยในนวนิยายของศรีบูรพา

สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย

สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงไทยลูกทุ่งของ เต้ย อธิบดินทร์

วาทกรรมบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กระหว่างอาจารย์และนิสิตในกลุ่มรายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น

วรรณคดีขี้สงสัย : การแปรรูปวรรณคดีราชสำนักสู่การเป็นวรรณคดีสาธารณ์