การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการข้อมูล ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ

Big Data Insights into the Distributional Effects of Thai Energy Policy 2006-2013

Applying an extremely imbalanced technique on big data: A case study of web intrusion

Big data and WBAN: prediction and analysis of the patient health condition in a remote area

แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ