การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย

กระแส FinTech ถึง TechFin: ความท้าทายด้านกฎระเบียบทางการเงินที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงินไทย

การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูล ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ

การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ

การใช้ข้อมูลและความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย