การใช้ข้อมูลและความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย

การใช้บิ๊กดาต้าเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์

ตัวแบบวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเตียงลมอัจฉริยะเพื่อลดอาการเกิดโรคแผลกดทับ

Output Based upon Input, the Result from Data Analytics and Visualization of TNI Registration System’s Data