แนวทางพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการสร้างแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 กรณีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

การสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์ ในจังหวัดชลบุรี

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการสร้างแบรนด์ชุมชนกาแฟดอยเผ่าไทยของบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์แฟชั่นไทย

ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างแบรนด์องค์กร