การประมวลผลแบบเมฆ

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาธุรกิจอัจฉริยะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

การพัฒนากรอบการคืนสภาพได้ด้านไซเบอร์สําาหรับการบริการประมวลผลแบบคลาวด์

กรอบการรับรู้สำหรับประเมินบริการกลุ่มเมฆในหน่วยงานภาครัฐ