การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศักยภาพการตลาด กลวิธีและความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเปิด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านการตลาดดิจิทัล

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการคิดนอกกรอบ