กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในวิทยุกระจายเสียงยุคดิจิทัล Marketing

ย้อนพินิจและคิดไปข้างหน้า: วิจัยการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0

อิทธิพลของการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟ

ปัญหาการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันในประเทศไทยจากมุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประเภทและรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสําหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว