ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

สื่อใหม่กับการเรียนรู้และการสร้างค่านิยมทางสังคมของเยาวชนไทย = New Media, Socialisation and the Construction of Social Values of Thai Youth

Impact of Digital Media Usage on Human Happiness and Well Being – An Analysis of Rural Communities in Thailand

สื่อสังคมออนไลน์กับพยาบาลในยุคสังคมดิจิตอล

กลไกการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลต่อความสนใจของผู้บริโภค