คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ของเจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐกรณีศึกษา : พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ

การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เส้นทางสู่ความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้สําเร็จทางอาชีวศึกษากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่เพี่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้เรียนรุ่นใหม่

รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี