การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แนวทางการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบจำลองการพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาการประกอบการตลาดริมเมย เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตและความมุ่งหวังที่จะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย