ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย

ความต้องการมัคคุเทศก์ของผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้

ปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้รับคัดสรร ระดับ 5 ดาว จังหวัดนนทบุรี

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรับจ้างช่วงการผลิต ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการหนึ่งตําาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดกระบี่