ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชั่นในการชำระค่าบริการ อินเตอร์เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา

SME รุ่นใหม่ ทันสมัย ด้วยสังคม Cashless Economy = New Generation SME with Cashless Economy

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลของสังคมไร้เงินสด

กระเป๋าเงินดิจิทัลอาลีเพย์:พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร