ท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสู่ความยั่งยืน

Influence of technology in the hospitality industry

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้คลังข้อมูล

อาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมบริการ

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามกรอบอาเซียนของสถานประกอบการเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน