การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับการเพาะเมล็ดสับปะรดสี กรณีศึกษา : ซันไชน์การ์เดนท์ฟาร์ม