ความมั่นคงปลอดภัยของ IoT

The Internet of Things: A survey

การอธิบายบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยเอกซ์เอ็มแอล

Internet of Things สำหรับ Smart Farmer

โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoT และการเรียนรู้ของเครื่อง