การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในแบบที่ผู้สูงวัยต้องการ : กรณีศึกษาผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ

IoT Services Agent Platform: A Case Study in Network MonitoringFigure 1. Orange Pi Zero.

ระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงสำหรับการบริหารจัดการน้ำระยะไกล

การตรวจสอบและควบคุมข้อมูลหน่วยความจำของพีแอลซี แบบเวลาจริง ในเครื่องบังคับขยับข้อแบบต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง