การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุมระบบส่องสว่างส าหรับบ้านอัจฉริยะ = An Application of Internet of Things Technology to Control the Illumination Systems in Smart Home

การออกแบบและการดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อบ้านอัจฉริยะ = Design and Implementation of Data Gatheringfor Smart Building on IoT Platform

การประมวลผลบนคลาวนด์ : โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Internet of Things = Cloud Computing: Infrastructure for the Internet of Things

เตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือ Internet of Things (IoT)

Internet of Things : แนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานในอนาคต = Internet of Things : Current technology trends for future