อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) กับการศึกษา = Internet of Things on Education

Internet of Things เมื่อทุกสิ่งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต = Internet of Things: A World Where Everything is Connected to the Internet