การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud Computing ด้วย Google Apps = A Development of the Learning Method of Problem-Based Learning with CooperativeLearning on Cloud Computing by Google Apps

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การเรียนรู้แบบเชิงรุก: การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 = Active Learning: Problem-Based Learning in the 21st Century

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู็ในศตวรรษที่ 21 = Problem-Based Learning: The 21st Century Learning Activities inGeneral Education for Undergraduate Student