การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความสำคัญด้านปัจจยส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษา : โรงแรม ชัยพูนอินน์ พัทยา

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของร้านผู้แทนจำหน่ายค้าปลีก เอสซีจี ในเขตภาคตะวันตก

พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของTesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการตลาดมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร = The Model of Marketing Strategy Affects to the Effectiveness of Private Higher Education in Bangkok

ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง = Effect of Marketing Mix, Strategic Communication and Customer Satisfaction toward Customer Loyalty of Government Savings Bank in Lampang Province