แนวทางการจัดทําแผนการตลาดของเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The decision and marketing strategy making about health food restaurant of among elderly: A case study clean food business at Clean-T Amphoe Hua Hin Changwat Prachuap Khiri Khan

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทินและความพึงพอใจของผู้บริโภค = Marketing Communications Strategic of Mistine’s Product Catalog

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน = The Development of Marketing Strategy for Promoting the Potential Business Community, Case Study: The Cotton Hand Weaving Products of Support Career Group at Chiang Rai Village, Nan Province

การศึกษาการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบช่องทางไร้รอยต่อ (Omni-channel) ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย: การศึกษาจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2561