ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

Pembuatan Motion Graphic Pembuatan Motion Graphics sebagai Media Promosi Pada Campaign “Kado Blanja” di Media Sosial

การออกแบบและพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เพื่อนําเสนอตํานานเมืองศรีสะเกษ

การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล = The Production of Motion Graphic of the 7.1 Surround Sound

Motion Graphics and Animation