กรณีศึกษา “สิงห์ปาร์ค” โมเดลธุรกิจ Social Enterprise เพื่อการท่องเที่ยว

Social Enterprise เครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โมเดลธุรกิจโซเซียลเอนเตอร์ไพรซ์ (Social Enterprise) สร้างธุรกิจท่องเที่ยวได้ จากรากฐานของชุมชน

การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย = A Conceptual Study of Social Enterprise Development in Thailand

กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน = Social Enterprises and Sustainable National Development