การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว: จุดเริ่มต้นของคุณภาพข่าว = Sources Reliability Evaluation: the Beginning of the News Quality

สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว = New Media and Changes of News Reporting Process

บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคที่ใครๆ ก็ (อยาก) เป็นสื่อได้

กระบวนการรายงานข่าวในยุคดิจิทัล = Digital News Reporting Process

ความเป็นวิชาชีพของสื่อสารมวลชน = The Professional’s Standard of Mass Communication