จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนยุคสื่อดิจิทัล = Ethics and Code of Ethics of Journalism in The Era Digital Media

สื่อมวลชนกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในยุคโซเชียลมีเดีย (Social Media)

มโนทัศน์ “จริยธรรมสื่อ” ของนักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอร์ดส์ = Perception of Citizen Reporter on Journalism Ethics: Thailand Blog Awards

นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย = Citizen Reporter and the Use of Online Media in Mobilizing on Human Rights Issues in Thai Society