การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม

การผลิตภาพยนตร์สารคดีด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพ

“คุมะมง”: หมีดำแก้มแดง กับการสื่อสารจังหวัดคุมาโมโต้ด้วยเรื่องเล่า (ล้วนๆ)

Students’ Attitudes towards the Use of Digital Storytelling in Foreign Language Classroom: The Zimmer Twins Project

การเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล