ผู้ไทกะตากจากมหาไซถึงโนนหอม : การศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม

ปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) : อุดมการณ์ ความเชื่อในสังคม และความจริงในพระพุทธศาสนา

ปริศนาคำทาย : วัฒนธรรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประเพณีไทยภาคกลาง : การศึกษาวิเคราะห์ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย