เรือนร่างของผู้หญิงในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล

การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิมตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเยาวชน

สำนึกร่วมความเป็นคนใต้ผ่านการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดย บ่าววี อาร์สยาม

เนื้อหาของเพลงเพื่อชีวิตในสังคมการเมืองไทย : ตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมือง