ภาพสะท้อนของคนไทยเชื้อสายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลั่น

ความคับแคบของนิยามและการแบ่งประเภทของวรรณกรรมไทยที่มีต่อวรรณกรรมภาษาชนกลุ่มน้อย = A Narrowness of Definition and Classifying of Thai Literature toward Minority Languages Literature

นิทานพื้นบ้านกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ = Local Wisdom Preservation via Folktales at Kasetsomboon District, Chaiyaphum Province

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมอายุรกรรมพื้นบ้านตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ = An analyze of folk oral literature for medical treatments of Pakchong, Lomsak, Petchabun

ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากท้องเรื่องลิเกของคณะศรราม น้ำเพชร = Folklore Reflections from The Story of Likay: Sornram Namphet Group