การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

User experience – a research agenda

การพัฒนาแบบวัดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัยแบบร่วมมือของครู โดยใช้ผลจากการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในสวีเดน

รูปแบบส่วนต่อประสานเพื่อการนําเสนอสารสนเทศคุณภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน