การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

แนวทางกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการสอบบัญชี

Are We Ready For Artificial Intelligence? | We Need To Talk About A.I. (2020)

Artificial Intelligence: Will the Rise of AI cause an Inhuman Future?

Elon Musk’s Plan To Merge Humans With A.I.