การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : คู่มือและแนวทางปฏิบัติ