กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก = The anatomy of buzz

กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา

กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy

กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด

Profit plus with marketing : กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร