ศึกษากระบวนถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการแสดงหนังตะลุง = Study Procedure Applying the Property of the Film Artist National Suchart Subsin with the Development of Local Communities in Nakhon Si Thammarat Shadow Over the Characters

โครงการวิจัย “วรรณกรรมนิทานคำโคลงของล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญาและคุณค่า”