ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21st Century Skills for CMU Faculty Development)

แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21st Century Skills for CMU Faculty Development)