ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทยในโครงการท่องเที่ยววิถีไทย

กลยุทธ์การพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจเพลง

การพัฒนามาตรวัดความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกัน

การรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ การสร้างแบรนด์ภายใน และความยึดมั่นด้านความรู้สึกต่อแบรนด์องค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย