“Coding” ทักษะแห่งอนาคตที่กำลังจะกลายเป็น ‘ทักษะพื้นฐานในชีวิต’ ของทุกคน

Coding ทักษะแห่งยุคดิจิทัลที่จะทรานส์ฟอร์มโลกให้เป็นแบบที่คุณต้องการเพียงเขียน ‘Code’ [Advertorial]

รู้จักวิชาแม่ของ Coding ในระบบการศึกษาไทย กับคำตอบที่มากกว่า ‘ไม่ใช้คอมฯ ได้จริงหรือ’

Coding in Worldwide Education มุมมองการศึกษา Coding จากทั่วโลก

เรียน Coding ไม่ได้เป็นแค่ Code ทักษะอะไรที่เราจะได้จาก Coding?