ทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ = Digital literacy skill for developing learning quality

แนวทางการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟ = A guide to developing digital literacy skills of digital native

การรู้ดิจิทัล: นิยามองค์ประกอบและสถานการณ์ในปัจจุบัน = Digital Literacy: Definition, Component and Current Situation

Digital Literacies – Concepts, Policies and Practices

การประเมินการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Digital Literacy Assessment of the Undergraduate Students ot the Universities in Bangkok and Its Vicinity