8 ทักษะจำเป็น เพื่อก้าวสู่ ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ (Digital Citizenship) & คนของศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิ

ดิจิทัล สกิล’ เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์โฉมใหม่

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ทักษะแห่งศตวรรษใหม่: ทักษะและความรู้ดิจิทัล