กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียส าหรับรายการโทรทัศน์

รูปแบบการนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์

ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ช่องทางใหม่ทางการตลาดในยุดที่สังคมเปลี่ยนไป

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลสู่การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย