การสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ดิจิทัลการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) : รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย

ดิจิทัลไทยแลนด์ กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้